Cách vào clan


VIDEO HƯỚNG DẪN VÀO CLAN:                                               
http://www.youtube.com/watch?v=d6HdigzYHsw&feature=youtu.be
1 : VÀO CF.GO.VN/CLAN
2 : ĐĂNG NHẬP 
3 : TIM Ô TÊN CLAN GHI Bu0m.family
4 : THAM GIA CLAN 
  1. Hình thu nhỏ